cumulophyric texture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cumulophyric texture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cumulophyric texture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cumulophyric texture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cumulophyric texture

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cấu tạo tụ ban

    kiến trúc tụ ban