culverin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

culverin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm culverin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của culverin.

Từ điển Anh Việt

  • culverin

    * danh từ

    (lịch sử) súng thần công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • culverin

    a heavy cannon with a long barrel used in the 16th and 17th centuries

    a medieval musket