cucullus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cucullus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cucullus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cucullus.

Từ điển Anh Việt

  • cucullus

    * danh từ

    (thực vật) mũ; nắp