cuckoo-pint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuckoo-pint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuckoo-pint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuckoo-pint.

Từ điển Anh Việt

  • cuckoo-pint

    /'kuku:pint/

    * danh từ

    (thực vật học) cây chân bê