cruiserweight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cruiserweight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cruiserweight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cruiserweight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cruiserweight

    Similar:

    light heavyweight: a professional boxer who weighs between 169 and 175 pounds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).