crosspost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crosspost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crosspost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crosspost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crosspost

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    gởi thư chéo