cross-bending stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cross-bending stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cross-bending stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cross-bending stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cross-bending stress

    * kỹ thuật

    ứng suất uốn ngang