criketer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

criketer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm criketer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của criketer.

Từ điển Anh Việt

  • criketer

    /'krikitə/

    * danh từ

    người chơi crikê