cretonne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cretonne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cretonne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cretonne.

Từ điển Anh Việt

  • cretonne

    /kre'tɔn/

    * danh từ

    vải creton (để bọc ghế...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cretonne

    an unglazed heavy fabric; brightly printed; used for slipcovers and draperies