cresylic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cresylic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cresylic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cresylic.

Từ điển Anh Việt

  • cresylic

    * tính từ

    thuộc crezola; thuộc creozot