cremocarp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cremocarp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cremocarp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cremocarp.

Từ điển Anh Việt

  • cremocarp

    * danh từ

    (thực vật) quả rủ