creamy-yellow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creamy-yellow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creamy-yellow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creamy-yellow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • creamy-yellow

    yellow with a creamy tinge

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).