cranitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cranitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cranitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cranitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cranitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm xương sọ