cragfast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cragfast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cragfast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cragfast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cragfast

    stranded on or as if on a crag

    cragfast climbers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).