coxalgic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coxalgic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coxalgic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coxalgic.

Từ điển Anh Việt

  • coxalgic

    * tính từ

    thuộc lao khớp xương