counter-productively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter-productively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter-productively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter-productively.

Từ điển Anh Việt

  • counter-productively

    * phó từ

    phản tác dụng