counter-intuitive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter-intuitive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter-intuitive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter-intuitive.

Từ điển Anh Việt

  • counter-intuitive

    * tính từ

    phản trực giác, khác thường