counter-blast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter-blast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter-blast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter-blast.

Từ điển Anh Việt

  • counter-blast

    * danh từ

    sự phản đối kịch liệt

    cơn gió ngược