coumalin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coumalin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coumalin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coumalin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coumalin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cumalin