coulomb's torsion balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb's torsion balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb's torsion balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb's torsion balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb's torsion balance

    * kỹ thuật

    vật lý:

    cân xoắn Coulomb