coulomb's theorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb's theorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb's theorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb's theorem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coulomb's theorem

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  định lý coulomb

  vật lý:

  định luật Coulomb