coulomb's equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb's equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb's equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb's equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb's equation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương trình culông