couldst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

couldst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm couldst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của couldst.

Từ điển Anh Việt

  • couldst

    * động từ

    quá khứ cổ của can ngôi thứ hai số đơn