cottonopolis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cottonopolis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cottonopolis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cottonopolis.

Từ điển Anh Việt

  • cottonopolis

    /,kɔtə'nɔpəlis/

    * danh từ

    (đùa cợt) thành phố Man-se-xte (trung tâm kỹ nghệ bông)