cotton-mouton effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cotton-mouton effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cotton-mouton effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cotton-mouton effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cotton-mouton effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng Cotton-Mouton