coropuna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coropuna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coropuna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coropuna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coropuna

    a mountain peak in the Andes in Peru (21,083 feet high)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).