cornopean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cornopean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cornopean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cornopean.

Từ điển Anh Việt

  • cornopean

    /kə'noupjən/

    * danh từ

    (âm nhạc) kèn coonê