cornoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cornoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cornoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cornoid.

Từ điển Anh Việt

  • cornoid

    đường sừng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cornoid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường sừng