cop-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cop-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cop-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cop-out.

Từ điển Anh Việt

  • cop-out

    * danh từ

    sự tránh né