coomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coomb.

Từ điển Anh Việt

 • coomb

  /ku:m/ (combe) /combe/

  * danh từ

  thung lũng nhỏ (bên sườn núi), thung lũng hẹp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coomb

  * kỹ thuật

  mương xói

  rãnh máng

  thung lũng hẹp