convoker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convoker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convoker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convoker.

Từ điển Anh Việt

  • convoker

    /kən'voukeitə/ (convoker) /kən'voukə/

    * danh từ

    người triệu tập họp