contraflexure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraflexure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraflexure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraflexure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contraflexure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự uốn ngược lại