contractor's default nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contractor's default nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contractor's default giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contractor's default.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contractor's default

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sai sót của nhà thầu