contra-valid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contra-valid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contra-valid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contra-valid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contra-valid

    * kỹ thuật

    vô hiệu