consumer's study nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's study nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's study giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's study.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's study

    * kinh tế

    nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng