consumer's strike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's strike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's strike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's strike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's strike

    * kinh tế

    sự bãi mua (của người tiêu dùng)