consumer's risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's risk

    * kỹ thuật

    rủi ro của khách hàng