consumer's flour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's flour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's flour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's flour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's flour

    * kinh tế

    bột mì hai loại