consumer's co-operative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer's co-operative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer's co-operative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer's co-operative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer's co-operative

    * kinh tế

    hợp tác xã tiêu dùng