consignee's solvency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consignee's solvency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consignee's solvency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consignee's solvency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consignee's solvency

    * kinh tế

    khả năng chi trả của người nhận hàng