coniine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coniine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coniine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coniine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coniine

    * kỹ thuật

    conixin

    hóa học & vật liệu:

    conilin