congius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • congius

    Similar:

    gallon: a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal to 4 quarts or 4.545 liters

    Synonyms: Imperial gallon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).