configuring facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

configuring facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm configuring facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của configuring facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • configuring facility

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công cụ tạo cấu hình

    tiện ích lập cấu hình