confectioner's sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confectioner's sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confectioner's sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confectioner's sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • confectioner's sugar

    * kinh tế

    đường dùng làm kẹo