condulet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condulet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condulet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condulet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • condulet

    * kỹ thuật

    hộp nối

    khâu nối

    máng nhỏ