conduit] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conduit] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conduit] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conduit].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conduit]

    * kỹ thuật

    ống dẫn cao áp