conducer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conducer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conducer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conducer.

Từ điển Anh Việt

  • conducer

    xem conduce