condasyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condasyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condasyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condasyl.

Từ điển Anh Việt

  • condasyl

    * danh từ

    (tin học) ngôn ngữ mô tả dữ liệu; condasyl