conchologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conchologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conchologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conchologist.

Từ điển Anh Việt

  • conchologist

    /kɔɳ'kɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà nghiên cứu động vật thân mềm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conchologist

    a collector and student of mollusc shells