computer-set page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer-set page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer-set page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer-set page.

Từ điển Anh Việt

  • computer-set page

    (Tech) trang sắp đặt bằng máy điện toán